top of page

Admin Sample

Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Collaborate Effectively,
and Beautifully.

Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

quản trị viên chính

- Có thể lăn và mất khả năng giải quyết của các thành viên cửa hàng thấp hơn

- Có thể áp dụng hệ thống cho phép bạn nạp tiền trực tiếp tại cửa hàng

- Chức năng cho phép người dùng đăng ký rút tiền chỉ khả dụng khi đạt đủ số tiền luân chuyển.

Tất cả các vị trí đều có khả năng nạp tiền hoặc trao đổi trứng cho chủ (người điều hành).

Quản trị viên trụ sở chính

Trứng có thể được mua và dỡ hoặc thu thập ở cấp thấp hơn (trụ sở chính, nhà phân phối, cửa hàng), và các thành viên của cửa hàng cấp thấp hơn có thể giải quyết bằng cách lăn và mất.

Phó Trưởng phòng Hành chính

Mua trứng từ phần trên/có thể dỡ hoặc thu ở phần dưới (nhà phân phối, cửa hàng), có thể bị lăn và mất khả năng thanh toán của các thành viên cửa hàng cấp dưới

Quản trị viên nhà phân phối

Trứng có thể được mua ở cấp độ cao hơn và dỡ hoặc thu thập ở cấp độ thấp hơn (cửa hàng).

Quản trị viên cửa hàng

회원이 직접 붙게 되는 영업하는 위치, 실질적인 현금거래가 생김,

어드민 계정은 아래 텔레그램 상담자에게 요청 하시길 바랍니다.

(텔레그램 : CASINOPOWERR4)

Mô tả quản trị viên

<첫충 / 매충 / 추천인 / 또는 "회원이 스스로 자신 하부로 회원을 붙이는 기본적인 정산 로직"은 아주 기본적인 내용임이며 가능함으로 설명에서는 누락 했습니다>


 

1. 관리자 특징

- 멀티형 어드민 : 온라인, 오프라인(성피매장) 영업을 동시에 할수 있는 관리자 입니다.

- 온라인 어드민 : 유저가 유저페이지에서 직접 입출금 신청하여 본사하고 겨루는 시스템

- 오프라인 어드민 : 매장에 알을 내리고 매장에서 유저에 직접 입출금하면 겨루는 시스템


 

2. 입출금 관리

- 유저 입출금및 매장입출금 처리된 내역이 표시됩니다.

- 즉 본사 통장에 찍히는 내역만 표시됩니다.

- 매장머니 입출금내역은 매장에서 입출금 신청한 내역입니다.

- 파트너포인트 출금/ 전환 내역은 부본사, 영본사, 총판에서 롤링금 전환및 출금신청한 내역입니다.


 

3. [마스터] 입출금 관리

- 성피매장에서 유저에 찍어준 금액, - 본사에서 보너스로 찍어준 금액(수동으로 찍어준 금액)이 표시됩니다


 

4. 정산부분

- 루징과 롤링 둘다 적용됩니다. 루징 기본 공식은 (배팅 - 당첨 - 롤링) * 루징 입니다.

- 롤링은 실시간으로 쌓이게 됩니다.

- 저희 정산표는 온라인 정산표에 맞춰져 있습니다.

- 즉 매장에서 유저에 입출금해준 내역은 정산에 들어가 있지 않습니다.

- 유저가 직접 신청한 입출금및 매장에 입출금한 금액만 정산표에 표시되면 실시간으로 쌓인 롤링이 표시됩니다.


 

5. 파트너 세팅

- 파트너는 부본사 > 영본사 > 총판 > 매장 > 회원 순로 생성되어야 합니다. 회원은 꼭 매장 아래에만 붙게 됩니다.

- 만약에 중간단계가 필요없으면 직영부본 > 직영영본 > 직영총판까지 만드신후 매장생성하고 전달하시면 됩니다.


 

6. 루징과 롤링 셋팅 방법

- 루징과 롤링은 내리는 방식입니다. 즉 상위가 하부보다 요율이 높아야 되면 본인이 받게되는 요율은 본인요율 - 하부요율이 됩니다.

예를들어 본인이 위에서 4%를 내려받아 1%먹고 아래로 내리고 싶으면 하부로 3% 셋팅하시면 됩니다.

이 부분이 복잡해도 이 시스템을 차용한 이유는 위에서 4% 먹고 하부에 3%, 2.5%, 2% 셋팅하면 차례대로 1%, 1.5%, 2%를 각 하부에서 받게 됩니다.


 

7. 파트너간 머니 이동

- 상부에서는 하부에 본인 알을 내리거나 회수할수 있습니다. 본사에서는 파트너의 입출금 요청이나 파트너관리에서 수동으로 알을 내리거나 회수할수 있으면 그렇게 부여받은 알은 각 파트너들은 하부에 알을 내리거나 회수하게 됩니다.


 

8. 마무리

저희는 가급적 고객님들께 정산표등 수정해 드리고 있습니다. 필요하신 기능들은 검토후 말씀주시면 됩니다. 저희가 처리할수 있는지 확인후 말씀드리겠습니다.

기본적으로는 정산표 부분에서 요청들을 주셔야 합니다. 요청이 없을 경우에 당사는 어드민을 기본값으로 정산을 하게 됩니다.

 

There Is Something for Everyone

SOLUTION 4U : The Best Customized Online Gaming Software Solution for Your Business

bottom of page