top of page

Đã tìm thấy 7 mặt hàng cho ""

 • 카지노 어드민 샘플 | 솔루션 제작

  Admin Sample Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn Mẫu trang người dùng miễn phí Collaborate Effectively, and Beautifully. Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn Mẫu trang người dùng miễn phí Tùy chọn trò chơi chính hãng Mẫu quản trị viên Mẫu quản trị viên quản trị viên chính - Có thể lăn và mất khả năng giải quyết của các thành viên cửa hàng thấp hơn - Có thể áp dụng hệ thống cho phép bạn nạp tiền trực tiếp tại cửa hàng - Chức năng cho phép người dùng đăng ký rút tiền chỉ khả dụng khi đạt đủ số tiền luân chuyển. Tất cả các vị trí đều có khả năng nạp tiền hoặc trao đổi trứng cho chủ (người điều hành). 마스터 어드민 로그인 Quản trị viên trụ sở chính Trứng có thể được mua và dỡ hoặc thu thập ở cấp thấp hơn (trụ sở chính, nhà phân phối, cửa hàng), và các thành viên của cửa hàng cấp thấp hơn có thể giải quyết bằng cách lăn và mất. 본사 어드민 로그인 Phó Trưởng phòng Hành chính Mua trứng từ phần trên/có thể dỡ hoặc thu ở phần dưới (nhà phân phối, cửa hàng), có thể bị lăn và mất khả năng thanh toán của các thành viên cửa hàng cấp dưới 부본사 어드민 로그인 Quản trị viên nhà phân phối Trứng có thể được mua ở cấp độ cao hơn và dỡ hoặc thu thập ở cấp độ thấp hơn (cửa hàng). 총판 어드민 로그인 Quản trị viên cửa hàng 회원이 직접 붙게 되는 영업하는 위치, 실질적인 현금거래가 생김, 어드민 계정은 아래 텔레그램 상담자에게 요청 하시길 바랍니다. ​ (텔레그램 : CASINOPOWERR4) 매장 어드민 로그인 Mô tả quản trị viên ​ <첫충 / 매충 / 추천인 / 또는 "회원이 스스로 자신 하부로 회원을 붙이는 기본적인 정산 로직"은 아주 기본적인 내용임이며 가능함으로 설명에서는 누락 했습니다> 1. 관리자 특징 - 멀티형 어드민 : 온라인, 오프라인(성피매장) 영업을 동시에 할수 있는 관리자 입니다. - 온라인 어드민 : 유저가 유저페이지에서 직접 입출금 신청하여 본사하고 겨루는 시스템 - 오프라인 어드민 : 매장에 알을 내리고 매장에서 유저에 직접 입출금하면 겨루는 시스템 2. 입출금 관리 - 유저 입출금및 매장입출금 처리된 내역이 표시됩니다. - 즉 본사 통장에 찍히는 내역만 표시됩니다. - 매장머니 입출금내역은 매장에서 입출금 신청한 내역입니다. - 파트너포인트 출금/ 전환 내역은 부본사, 영본사, 총판에서 롤링금 전환및 출금신청한 내역입니다. 3. [마스터] 입출금 관리 - 성피매장에서 유저에 찍어준 금액, - 본사에서 보너스로 찍어준 금액(수동으로 찍어준 금액)이 표시됩니다 4. 정산부분 - 루징과 롤링 둘다 적용됩니다. 루징 기본 공식은 (배팅 - 당첨 - 롤링) * 루징 입니다. - 롤링은 실시간으로 쌓이게 됩니다. - 저희 정산표는 온라인 정산표에 맞춰져 있습니다. - 즉 매장에서 유저에 입출금해준 내역은 정산에 들어가 있지 않습니다. - 유저가 직접 신청한 입출금및 매장에 입출금한 금액만 정산표에 표시되면 실시간으로 쌓인 롤링이 표시됩니다. 5. 파트너 세팅 - 파트너는 부본사 > 영본사 > 총판 > 매장 > 회원 순로 생성되어야 합니다. 회원은 꼭 매장 아래에만 붙게 됩니다. - 만약에 중간단계가 필요없으면 직영부본 > 직영영본 > 직영총판까지 만드신후 매장생성하고 전달하시면 됩니다. 6. 루징과 롤링 셋팅 방법 - 루징과 롤링은 내리는 방식입니다. 즉 상위가 하부보다 요율이 높아야 되면 본인이 받게되는 요율은 본인요율 - 하부요율이 됩니다. 예를들어 본인이 위에서 4%를 내려받아 1%먹고 아래로 내리고 싶으면 하부로 3% 셋팅하시면 됩니다. 이 부분이 복잡해도 이 시스템을 차용한 이유는 위에서 4% 먹고 하부에 3%, 2.5%, 2% 셋팅하면 차례대로 1%, 1.5%, 2%를 각 하부에서 받게 됩니다. 7. 파트너간 머니 이동 - 상부에서는 하부에 본인 알을 내리거나 회수할수 있습니다. 본사에서는 파트너의 입출금 요청이나 파트너관리에서 수동으로 알을 내리거나 회수할수 있으면 그렇게 부여받은 알은 각 파트너들은 하부에 알을 내리거나 회수하게 됩니다. 8. 마무리 저희는 가급적 고객님들께 정산표등 수정해 드리고 있습니다. 필요하신 기능들은 검토후 말씀주시면 됩니다. 저희가 처리할수 있는지 확인후 말씀드리겠습니다. 기본적으로는 정산표 부분에서 요청들을 주셔야 합니다. 요청이 없을 경우에 당사는 어드민을 기본값으로 정산을 하게 됩니다. There Is Something for Everyone SOLUTION 4U : The Best Customized Online Gaming Software Solution for Your Business

 • 카지노 게임 가격 | 솔루션 제작

  ​[ TD GAMING 회사 정보 ] TD 게이밍은 게임사에서 심리스로 받아, 벨런스트랜스퍼로 게임을 공급 / 분양 중인 [정품게임] 벤더사 입니다. 더불어, 현재 (24/05/31) 심리스 분양 체계도 개발중입니다. ​ 벤더사 명 : TD GAMING 최소 미니멈 알 구매 갯수 : 1천만개부터 시작 지원 체계 : 24시간 CS / 개발자 실시간 응대 진행 ​ [ 기본 게임 구매 가격 ] 1천만개 이상 (9%) - 알구매 가능시간 : 낮 12시부터 밤 12시까지만 가능. 3천만개 이상 (9%) - 알구매 가능시간 : 24시간 가능. [ 네고 구매가격 정보 ] 라이브 카지노 게임 : "매월 각 Tier 소진이후 다음 가격으로 적용 예) 1-10억까지 9%에 시작하여 10억이상 소진이후 추가구매시 Tier2. 8.5% 적용" 슬롯 게임 : 매월 구매력으로 - 5억 구매 8%, 10억 구매 7%, 30억이상 구매 6%[장애, 베팅상담 : 24시간 가능] 일반문의, 기술상담 : 평일 낮 12시부터 밤 12시까지 가능 비상장애알림,대응 : 연중무휴 365일 24시간 정상지원. ​ [ 에볼루션 월매출 기준 ] Tier 1. 1-10억 : 9% Tier 2. 10-15억 : 8.5% Tier 3. 15억 - 20억 : 8% Tier 4. 20억 이상 : 7.5% [에볼루션 회원 베팅 프로파일 - 선택 사항] skin 1 : 1천원 - 1천만 skin 2 : 1천원 - 1백만 skin 3 : 1천원 - 3백만 [ 슬롯게임 ] ~ 5억까지 9% 5억 구매 8% 10억 구매 7% 30억 구매 6% ​본문에 기재된 게임은 모두 통합 알이며, 자동 머니 이동 체계 입니다. ━━━━━━━━━━━━ ​​ [ 게임구매 / 백오피스 수령 / API 메뉴얼 요청 - 상담 ] 텔레그램 : CASINOPOWER4 스카이프 : CASINOPOWER4 [ 데모 페이지 ] 게임 샘플 페이지 : s4u-user01.com 아이디 ttuser1 / 비번 1q2w3e4r 공식 홍보 홈페이지 : SFWING.COM 개발라인 홈페이지 : S4UZ.NET 보안팀 홈페이지 : S4UZ.COM ​ ​ [ 아래 도표는 PC에서 열람 하셔야 최적화된 보기가 가능 하십니다. ] Một cách làm việc tốt hơn Các phòng nhóm có sự tham gia của nhà phát triển có hệ thống và các kênh thông tin khác nhau sẽ tối đa hóa sức mạnh bán hàng của bạn. cộng đồng sòng bạc Kênh thông tin trò chơi Casino

 • 솔루션 제작 | 카지노솔루션판매

  Collaborate Effectively, and Beautifully. Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn Mẫu trang người dùng miễn phí Mẫu quản trị viên Tùy chọn trò chơi chính hãng Mẫu quản trị viên Các tính năng và lợi ích Great Is More Than the casino solutions Tới trang web chính thức Đơn giản hóa sự phưc tạp Từ năm 2010 đến nay 2024 Chúng tôi chỉ phát triển nền tảng sòng bạc, Không trái với lịch sử 14 năm của công ty, ​Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo và đầu ra. Casino trò chơi chính hãng TD GAMING chỉ dính vào hàng chính hãng. Chúng tôi cung cấp các trò chơi đánh bạc và sòng bạc video trực tiếp từ nhiều công ty sòng bạc khác nhau. Quản trị viên dễ nhìn Một chuỗi sản xuất trang web sòng bạc tập thể, Quản trị viên của chúng tôi dễ nhìn và dễ vận hành, Có thể tùy chỉnh khác nhau. Tập 2024 Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn Chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn được khách hàng ghi nhận và phát triển hơn nữa Làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển hiệu quả hơn bằng cách tạo ra lợi nhuận khổng lồ 연락처 Specialized technical skills 전반적인 어드민 산출물에 ​특화된 기술력 - Quản trị viên đa loại: Đây là quản trị viên có thể thực hiện bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến (cửa hàng Seongpi) cùng một lúc. - Quản trị trực tuyến: Một hệ thống nơi người dùng đăng ký gửi và rút tiền trực tiếp trên trang người dùng và cạnh tranh với trụ sở chính. - Quản trị ngoại tuyến: Hệ thống cạnh tranh bằng cách gửi tiền tại cửa hàng và gửi hoặc rút tiền trực tiếp từ cửa hàng. Mẫu quản trị Xem ngay hệ thống quản lý có hệ thống Khách hàng của chúng tôi muốn gì Phân phối các video trực tiếp và trò chơi slot chính hãng khác nhau (API đơn / Tiền tích hợp), Nguồn cung cấp ổn định sẽ làm bạn hài lòng với mức giá hợp lý. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hệ thống. Pete Adams Giám đốc sáng tạo tại ArtBlip Tạo trang web sòng bạc Tạo trang web slot. Thiết kế website, cài đặt máy chủ, bảo mật, quản lý, cập nhật. Cung cấp một trong những trình quản lý Ví dễ nhìn và tiện lợi. Susan Li Giám đốc tiếp thị tại Truvision Phát triển các chương trình mới dựa trên truyền tải video và Bao gồm nhiều nội dung trò chơi sòng bạc, Giải pháp quản lý cửa hàng hữu ích ngoại tuyến và Chúng tôi phân tích và phát triển nhiều giải pháp trò chơi, bao gồm máy đánh bạc & trò chơi RNG / mini. Elle Jansen Trưởng nhóm thiết kế tại Fixteria Tiêu chuẩn công nghiệp Được các chuyên gia tin cậy Một cách làm việc tốt hơn Các phòng nhóm có sự tham gia của nhà phát triển có hệ thống và các kênh thông tin khác nhau sẽ tối đa hóa sức mạnh bán hàng của bạn. cộng đồng sòng bạc Kênh thông tin trò chơi Casino

 • 유저 페이지 샘플 | 솔루션 제작

  User page sample Giải pháp phần mềm chơi game trực tuyến được tùy chỉnh tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn Mẫu trang người dùng miễn phí JOIN NOW No.01 JOIN NOW No.05 JOIN NOW No.07 JOIN NOW No.09 JOIN NOW No.10 JOIN NOW No.12 JOIN NOW No.13 JOIN NOW No.16 JOIN NOW No.17 coming soon coming soon coming soon coming soon coming soon coming soon

 • 카지노사이트 제작일정 | 솔루션 제작

  Reasonable payment system 개발 엔지니어와 상담을 거친 후, 곧 바로 제작에 돌입 합니다. 유저페이지, 어드민, 게임 연동 서버 세팅까지, ​단 24시간에 완벽한 제작이 완료 됩니다. ​사이트 솔루션 개발부터 시작 1 사이트 산출물이 완료되고, 사이트의 전반적인 기능 테스트를 마감 하시면. 사이트 솔루션 결제가 시행 됩니다. 선 개발 / 후 결제 시스템으로, ​의뢰자의 부담과 불안함을 줄이는 합리적인 시스템 결제 방식 입니다. 테스트 진행 이후 결제 시작 3 사이트 제작이 완료되면 모든 시스템이 완벽히 산출이 되었는지 확인 하시며 오류와 버그를 제어하기 위하여, 사이트 내의 모든 기능을 전반적으로 직접 테스트 하시고, 나아가 더 필요한 점이 있는지 채크를 하셔야 합니다. 전반적인 테스트 실행 2 1/2/3 항목을 진행 한 이후, 곧 바로 영업에 돌입 하시면 됩니다. 당사는 24시간 보안팀 / 24시간 개발팀이, 의뢰자와의 깊은 소통을 이어가고 있으며, ​왠만한 커스터마이징은 무료로 진행 해 드립니다. ​영업 돌입 4 Start Now (금액 : 150만원) ​관리비는 카지노 사이트의 전반적인 프로그램 을 임대 해드리고, 시스템 관리를 해드리는, ​순수 개발자 페이 입니다. 1. 솔루션 임대 관리비 Start Now (금액 : 60만원) 의뢰자의 사업 정보를 저장하는 서버는 당사의 재산이 아닌 의뢰자의 재산을 담는 그릇이라 생각을 하시면 됩니다. ​더 나아가 당사는 강력한 보안 구성력으로 철벽 서버 관리를 해 드립니다. 2. 서버비 Start Now (금액 : 3만원) 도메인은 최초 의뢰시 무료로 적용을 해드립니다. 도메인 사용 기간은 1년이며, 최초 도메인을 사용후 1년이 지나면 도메인 비용이 책정 되십니다. 3.도메인 Start Now (금액 : 210만원) 상단에 언급 드렸듯이, 당사에서는 고객의 피력점을 최대한 수용하며 합리적인 시스템을 마련하기 뒤해 노력중 입니다. 먼저 사이트 개발 후, 결제 진행이 되며, ​향후 매월 210만원의 유지비가 책정이 됩니다. (서버비60) + (관리비150) 매월 유지비용 Start Now " 준비중 Start Now " 준비중 Reasonable payment system 2024년 05월 26일부로, 카지노솔루션을 먼저 제작 해 드립니다. 이후, 의뢰진행을 이어가실 의향이 있으시면 그 시점부터 결제가 시작됩니다. ​ 이는, 기존에 선결제를 하시고 개발 산출물을 받아보시던 의뢰자들의 불안했던 점을 타파하여, 산출물을 먼저 받아보시고 마음에 드시면 개발진행을 이어가는 합리적인 결제 방식 입니다. ​ 당사는 언제나 의뢰자분들의 입장에서 피력점을 수용하고 합리화 된 가격을 제시 합니다. 더 궁금한 사항이 있으시다면 24시간 상담원과 깊은 대화를 이어 가시길 바랍니다. ​ (게임 알 구매는 위 사항에 해당하지 않습니다.) 당사에서는 샘플요청 / 개발자 검토 / 결제 진행시, 텔레그램 계정 CASINOPOWER4만을 사용 합니다. 2024년 05월 26일부로, 카지노솔루션을 먼저 제작 해 드립니다. 이후, 의뢰진행을 이어가실 의향이 있으시면 그 시점부터 결제가 시작됩니다. ​ 이는, 기존에 선결제를 하시고 개발 산출물을 받아보시던 의뢰자들의 불안했던 점을 타파하여, 산출물을 먼저 받아보시고 마음에 드시면 개발진행을 이어가는 합리적인 결제 방식 입니다. ​ 당사는 언제나 의뢰자분들의 입장에서 피력점을 수용하고 합리화 된 가격을 제시 합니다. 더 궁금한 사항이 있으시다면 24시간 상담원과 깊은 대화를 이어 가시길 바랍니다. ​ (게임 알 구매는 위 사항에 해당하지 않습니다.) ​ 24시간 상담원 바로가기 홈으로 돌아기기 의뢰진행 순서도 The Best Customized Online Gaming Software Solution for Your Business 제작일정은 24시간이면 가능 합니다. 다만 특별한 수정 내용이 있는 경우, ​기본적인 제작을 완료 한 후에 일 제작일정 클릭 미니멈 알 구매 갯수는 1천만개 알이며, 최초에는 9%에 통용 되지만, 소진력에 따라 알 가격이 네고 됩니다. 미니멈 알구매가격 유지비 역시, 매월 210만원이 책정 되십니다. ​향후, 동접자가 많아지면 서버비가 소정 상향 될 수 있습니다. 매월 유지비 클릭 카지노 사이트 제작 비용은 상단에 기재 해 드린데로 210만원 입니다. 카지노 사이트 제작은 ​사이트가 완료된 이후 결제 진행이 됩니다. 제작가격 클릭

 • 카지노 알이란? | 솔루션 제작

  Một cách làm việc tốt hơn Các phòng nhóm có sự tham gia của nhà phát triển có hệ thống và các kênh thông tin khác nhau sẽ tối đa hóa sức mạnh bán hàng của bạn. cộng đồng sòng bạc Kênh thông tin trò chơi Casino 카지노 알이란? 게임시장 공급형태 위 피라미드 도표처럼 카지노 시장이 구성되어 있습니다. 게임사 - 에볼루션 또는 프라그메틱과 같은 게임회사를 칭하며, 게임개발을 하여 벤더사와 계약후 / 벤더사에 게임 제공을 하는 최 상위 포지션 입니다. ​ ​ ​ 헤드 오피서 - 시맥스,아너링크, 또는 당사(TD GAMING)와 같은 포지션의 회사입니다 헤드 오피서는 한국에서 "벤더사"라는 명칭으로 통용 되기도 하며, 최상위 게임사와 공식적인 계약으로 게임을 판매할 권한을 받아 API 시스템을 개발하여 게임 판매를 합니다. 이제는 본문을 읽고 계신 사장님의 포지션을 설명할 차례 입니다. 총본사 - 벤더사에서 게임 알을 구매하여 사이트에 적용한 후 유저에게 게임 플레이를 유도하여 수익을 내는 포지션 입니다. 총본사의 하부에는 부본사, 매장, 총판 등의 영업체계 포지션이 있습니다. 사장님께서는 헤드 오피서(벤더사)에서 api 공급를받아 게임 구매를 하고, 사장님의 사이트와 관리자에 연동을 하셔야 합니다. 이것을 간단히 "API 연동"이라 합니다. 연동한 API는 이제 사장님 사이트 내의 손님과 하부 영업체계 정산을 토대로 수익 과정을 만들게 됩니다. 위 도표를 열람 하신 후, 아래에 긴 글을 독하시면 조금 더 이해가 빠르실 것이라 생각이 듭니다. 긴 글이지만 사업을 위해 꼭 인지해야할 사항이니 깊은 검토를 하셔야 합니다. 카지노알 이란? (온라인 사이머 머니, 크레딧, 온라인 카지노 칲) 이라고 간단히 생각 하시면 이해가 빠르실겁니다. 온라인 카지노 광고나 업자들 사이에서 사용되는 명칭중에, 카지노 알 몇% 라는 이야길 많이 보셨을 것이라 생각이 됩니다. 온라인 상에서 유저가 사용할수 있는 카지노 칲입니다. 카지노 사업을 하기 위해서는 유저가 게임에서 지면 본사는 알이 소진되면, 유저가 게임에서 이기면 알은 늘어나는 시스템을 꼭 인지 하셔야 합니다. (위 내용 전문 생략 - 상세한 내용은 상담원과 대화를 부탁 드립니다) 1. 온라인 카지노 용어중 "알" 이란? 카지노 알이란 "사이버 머니"라고 간단히 생각을 하시면 이해 하기 한층 수월 하실 것입니다. 온라인 카지노 사이트에 입장을 하면 게임을 하기 위해 유저는 충전을 해야 하는 시스템 입니다. 이 때에 사이트 측에서 내려주는 "크레딧/사이버 머니" 를 온라인 카지노 업자들 사이에서 "알" 이라고 칭하는 것입니다. 2. "알" 시스템에 대해 알아보기. 온라인 카지노에서 알을 내려주는 단계는 크게 3단계로 구성이 됩니다. +카지노 스튜디오(게임 영상사) -> 카지노 사이트(본사) -> 카지노 총판(매장) -> 게임 유저. 위 단계를 보시면 아시겠지만 카지노 스튜디오는 알을 생성하여, 딜러프로그램+영상을 송출하며 그 결과값을 전송받은 유저는 게임 플레이를 하게 되는 것입니다. +카지노 스튜디오 에서 알을 구매할땐 수수료만 받는다. -알을 생성하는 스튜디오에서는 하부 본사로 알을 판매할때에 일정량의 수수료만 받습니다. 예제) 10,000,000 -1천만개 알 크레딧을 구매시 10% 수수료 적용이라 하면 1천만개의 10%인 현금 100만원에, 알 크레딧을 구매하여 사이트 영업을 하시는 겁니다. +알은 늘어 나기도 하며 , 또는 소실되기도 한다. -스튜디오 에서 알을 구매한 본사는 총판 또는 회원에게 영업을 하여 수익을 창출하게 됩니다. 이 때에 알은 유저(회원) 의 승/패에 따라 알이 늘어나기도 하며 , 또는 줄어 들기도 합니다. ​ 예제) 예를들어 자신의 사이트에 호게임 영상 알 10,000,000만개를 소유하고 있으며, 유저(회원) 한명이 100만원을 충전 했다는 가정하에서..설명을 시작 해 보겠습니다. 유저(회원)가 게임에서 승리한 경우와 / 패배한 경우 두가지로, 알은 소멸 & 또는 늘어나게 되는 것입니다. *알이 소실되는 상황 위 상황에서 유저(회원)은 바카라 방에 입장하여 게임 플레이 후 100만원을 모두 날렸습니다. 유저가 게임에서 패하는 알 크레딧 만큼 , 알은 소멸이 됩니다. 사이트 측에서는 유저(회원)의 알이 소멸 되었음으로 유져(회원)에게 입금받은 충전액의 수익을 창출하게 되는 것이죠. *알이 늘어나는 상황 유저가 100만원으로 바카라 방에 입장을 하였습니다. 그리고 게임 플레이했고 게임에서 계속 승리 하여 100만원의 알 크레딧으로 300만원을 만들었습니다. 이후 유저는 사이트에 자신이 가진 구비액 알 크레딧 300만원을 환전 요청 하였습니다. ->이 때에 사이트 운영진은 환전을 해주기 이전에 유저가 갖고 있는 300만개의 알을 먼저 회수해야 합니다. 왜냐하면, 환전을 해준 이후로도 유저가 남은 알 크레딧으로 계속 게임을 이어갈 수 있기 때문입니다. 자, 그럼 다시 계산을 해볼까요? 최초 사이트 측에서 구비하고 있던 알 크레딧은 10,000,000만개 였습니다. 유저(회원)가 100만원을 충전하여, 사이트 측에서는 유저(회원)에게 100만개의 알을 내려준 상태가 됩니다. 10,000,000만개 - 1,000,000 = 9,000,000 사이트 측에서 남은 알 크레딧은 9,000,000가 되고 유저는 1,000,000개로 게임을 시작 하는 것입니다. 여기에서, 유저가 게임에서 승리하여 1,000,000 개 크레딧을 3,000,000로 만들어 환전 요청을 하였고, 위에 언급 드린데로, 사이트 운영진은 환전을 해주기 이전에 유져가 갖고 있는 300만개의 알을 먼저 회수해야 하는 상황입니다. 그렇다면, 사이트 측에서 남아 있는 알 크레딧 9,000,000개에 유저가 환전 하려는 알 크레딧 3,000,000개를 더해야 겠죠? 9유저의 알 크레딧을 회수 했으니까요) 9,000,000 + 3,000,000 = 12,000,000 덧셈을 해보시면 아시겠지만 , 초반에 10,000,000개의 알이 12,000,000개로 늘어 났습니다. 위에서 알수 있듯이 유저가 충전 후 게임에 입장하여, -유저가 게임에서 패하면 알은 소멸이 되고, 사이트 측에서는 금액적인 이익을 창출하게 되며, -유저가 게임에서 승리하여 환전 요청을 한다면, 환전된 금액만큼 사이트 측에서는 알이 늘어나는 구조가 바로 온라인 카지노의 알 크레딧 시스템 입니다. 길게 드린 글은 "알"에 대한 전반적인 개념도 설명문 입니다. 커피 한잔 하시며 여유롭게 깊은 검토 부탁 드립니다.^^

 • 카지노사이트 제작/일정/가격 | 솔루션 제작

  당사는 샘플요청 / 개발자 검토 / 결제시, 텔레그램 계정 CASINOPOWER4만을 사용 합니다. ​ 당사를 사칭하는 사기계정들이 많으니 혼동 하지 마시길 바랍니다. 아래 버튼을 클릭 하시면 당사의 텔레그램에 바로 연결이 됩니다. (당사는 절대 선입금을 요구하지 않으며, 개발을 먼저 해드립니다) Mẫu trang người dùng miễn phí [ 당사에서 배포하는 자료는 PC로 열람을 하셔야 샘플접속의 최적화된 시각확보가 가능 합니다. ] 카지노 사이트 제작가격 <기본적인 카지노 사이트 제작에 필요한 총액은 210만원 입니다> 세팅비 : 2024년 12월까지 무료 도메인 : 최초 의뢰시 / 사이트, 어드민에 사용 될, 1년 도메인 무료 제공 유저페이지 : 샘플 내에서 무료 (로고/배경/소소한 커스터마이징 가능) 서버비 : 60 관리비 : 150 위 결제 이후 한달이 지난 날짜부터 서버비+관리비 (매월유지비)결제 진행. 향후 매월 “서버비 60 + 관리비 150 / 총 210 만원”의 유지비 필요 당사는 CS인원을 따로 두지 않으며 모든 처리 과정과 커뮤니티를 개발팀장과 서브 개발자들이 직접 24시간 응대를 해드립니다. 중간 마진과 쓸데없는 가격을 빼버린 합리적인 가격에 진행 해 드립니다. 특별한 추가기능 요청시 추가 개발금이 부과 될 수 있습니다. 텔레그램 개발 그룹방 공지 채널 진행 공지채널 : 게임점검 / 긴급공지 / 시스템 공지 / 운영에 필요한 보안 공지 그룹방(1) : 사이트 개발팀 : 유저페이지 / 어드민 / 서버 개발진행 그룹방(2) : 게임개발팀 : 게임 충전 / 게임오류 신고 카지노 사이트 제작에 필요한 양식 원하시는 로고명 (사이트 이름) : 원하시는 도메인 주소 : 적용 하실 유저페이지 샘플번호 : 영업방향이 온라인 이신지 / 또는 성피매장 이신지 : 그 외에 원하시는 시스템 내용 : 솔루션 포유가 자랑하는 24시간 개발자간의 소통라인 개발자간에 소통의 부재는 귀하의 카지노 사업의 큰 방해 요소 입니다. 개발자가 24시간 , 실시간 대응을 해 드려야 합니다. 많은 개발업체들이 개발자가 24시간 시스템을 돌보지 않는 경우가 허다 합니다. 이는, 개발자가 귀사의 솔루션 회사의 외주(프리랜서) 일경우 입니다. 그럼으로 상주 개발자가 있는곳을 컨펌을 하셔야 합니다. 24시간 응대와 개발자간의 통화가 가능해야 합니다. 새벽에 통화 응대가 불가능 하다고 이야길 하면, 해당 업체는 바로 거르시는 게 정신 건강에 좋습니다. 새벽 이른 시간에 게임 머니가 오류가 났거나, 또는 해킹이 의심되는 상황이 생기면, 처리 해줄 사람은 해당 담당 개발자밖에 없으며, 이런 긴급한 상황에 채팅으로 무언가를 3자에게 전달 하는것보다, 곧 바로 개발자에게 직결로 통화하여 리스크를 타파 해야만 하는 것입니다. 그럼으로 카지노운영에 있어서 포인트는 담당 개발자와 24시간 연락 체계가 되어 있어야만 하는 것입니다. 당사는 개발자들이 실시간으로 24시간 귀하의 솔루션을 직접 케어 해 드립니다. 여유롭게 자리를 잡으시고 커피 한 잔을 하시며, 깊은 검토를 부탁 드립니다. 찾아 주셔서 깊이 감사 드립니다. 2024년 관리자 업데이트 항목 ⭐️ 모바일에서도 편하게 관리자를 볼수 있습니다. 정산표등 모바일에서 화면이 깨지던 부분을 보완하여 모바일에서도 편하게 보실수 있습니다. ⭐️ 속도가 더 빨라집니다. 불필요한 데이터 검색을 줄여서 속도를 좀더 빠르게 했습니다. ⭐️ 롤링계산이 좀더 빨라집니다. 롤링 계산 서버를 별도로 구축하여 좀더 빠르게 롤링을 구현하였습니다. ⭐️ 정산표가 보기 쉬워집니다. 부본사부터 매장까지 사다리 형태로 한페이지 정산금이 나올수 있게 수정되어 한눈에 보기 편하게 변경됩니다. ⭐️ 파트너및 유저 관리가 쉬워집니다. 파트너 리스트와 유저리스트가 사다리모양으로 변경되어 검색이 쉬워지고 등록또한 쉬워집니다. ⭐️ 텔레그램 알림 서비스가 제공됩니다. 기존업체들중 요청이 있는경우에만 제공되었던 텔레그램 알림 서비스를 모든 업체들로 확대하여 제공합니다. 관리자 페이지를 열어 놓지 않아도 텔레그램으로 입출금신청등 모든 활동내역을 텔레그램으로 받을수 있습니다. ⭐️ 다크모드가 적용됩니다. 화이트모드와 다크모드를 전환할수 있게 지원하여 눈의 피로를 줄였습니다. ⭐️ 베팅내역이 좀더 상세하게 나옵니다. ( ✅ 단, TD GAMING 알에만 적용이 됩니다 ✅ ) 기존에 배팅금, 당첨금 표시등 간단히 나오던 내역이 배팅금, 당첨금, 잔금 및 게임 상세내역(게임에 따라 지원 불가함)등을 제공합니다. ⭐️ 유저별, 매장별 매출내역이 좀더 디테일해 집니다. 유저별, 매장별로 환수율, 입금액, 출금액, 롤링등이 날짜별, 기간별 검색이 가능해 집니다. ⭐️ 매장 머니변동을 쉽게 검색할수 있습니다. 유저입출금과 매장 입출금을 한페이지에서 확인할수 있어 머니변동 추이를 쉽게 검색할수 있습니다. ​ ⭐️ 비상버튼및 개발자문의 버튼을 관리자에 제공합니다. 단속등의 이유로 급히 사이트를 내려야 하는 경우를 대비해 비상버튼을 제공합니다. 개발자와 바로 연락 가능한 텔레그램 연동 버튼을 제공합니다. (단, 텔레그램 피씨를 설치할 경우에 한함) ⭐️ 게임및 브랜드를 직접 관리하실수 있습니다. 서비스 하고 싶으신 게임및 브랜드를 직접 올리거나 내릴수 있게 하였습니다. 마지막으로 드리는 당부 말씀 당사는 2010년부터 근 14년 무사고 업체로 성장을 해 왔습니다. 지난 14년간 많은 업체를 관리 해드리고, 오로지 카지노 플랫폼 개발만은 집중적으로 산출 해 왔으며 그 회사연혁 만큼 솔루션 산출과 내부적인 시스템도 완벽에 가깝습니다. 그에 더하여 당연히 오랜 기간이니 많은 이슈도 있었습니다. 오랜기간 당사의 개발이 진행되며, 많은 악플도 온라인 상에 존재를 합니다. 하지만 이는 전부 의뢰 결제를 먹튀하여 개발 산출물 공급이 중단 되거나, 또는 게임 버그를 이용하다가 걸린 업체를 단속하는 과정에서 사업 관계를 끊었던 의뢰자들의 불평 불만 일 뿐입니다. 물론 어느 사업에나 마찬가지 일것입니다. 사업관계에 있어 외상은 사절인것이 기본적인 내용이고, 외상으로 솔루션을 진행 해 달라 하였다가 거절당한 분들도 많은 악플에 동참을 하고 있답니다. 많은 분들이 온라인상에 퍼진 억측 악플에 대한 질문을 하시어 따로 당부 말씀 글을 남겨 드립니다. 회사가 커지면 그에 따른 안티도 생기게 마련 입니다. 알지도 못하는 사람들의 억측에 귀하의 사업 방향을 정하지 마시고. 귀하께서 귀사에 사용하실 당사의 샘플과 솔루션의 진정성으로 사업 여부를 판단 을 하시길 바랍니다. 감사합니다. Một cách làm việc tốt hơn Các phòng nhóm có sự tham gia của nhà phát triển có hệ thống và các kênh thông tin khác nhau sẽ tối đa hóa sức mạnh bán hàng của bạn. cộng đồng sòng bạc Kênh thông tin trò chơi Casino 카지노 사이트 제작기간 2024년 05월 26일부로 <후결제 시스템 도입> ​ 사이트 개발을 먼저 해드린 후, 마음에 드시면 결제를 진행하는 시스템 도입. 기본적인 사이트 완성본은 24시간에 제작이 가능합니다. 하지만 수정 작업이 있다면 약 48시간가량 걸리기도 합니다. ​ 사이트 솔루션은 선으로 먼저 개발을 해 드립니다. 완성 된 사이트 산출물을 먼저 받아보시고, 이후 “후 결제" 진행이 됩니다. 이는 솔루션에만 해당이 됩니다. 게임 알은 테스트시에 구매진행을 하셔야합니다.

검색 결과

bottom of page